VEDTEKTER FOR PERSSTUA FAMILIEBARNEHAGE AS

1. Eierforhold

Persstua familiebarnehage er en barnehage med 8 plasser fra 0-3 år. Familiebarnehagen drives i leide lokaler i en enebolig ved Nilsbyen. Eierne av barnehagen bor ikke selv i huset, noe som gjør at alle arealene i husets 1. etasje kan brukes til barnehagens formål.

1.1 Eierform

Eierne er selvstendig næringsdrivende og barnehagens eierform er ansvarlig selskap med delt ansvar.

Organisasjonsnummeret er 897665972

1.2 Eiernes navn

Marie Kraage Støp, Anita Tømmerdal

1.3 Adresse

Nils Uhlin Hansens vei 77, 7026 Trondheim.

1.4 Telefon

930 16 086, 996 34 166

1.5 E-post

post@persstua-familiebarnehage.no

1.6 Ansvar

Eierne har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for Persstua familiebarnehage.

2. Formål

Persstua familiebarnehage drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for Persstua familiebarnehage.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.3. Opptak -oppsigelse

3.1. Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med søknadsfrist 1. mars.

3.2 Opptaket foretas av Opptakskontoret, og plassene fordeles til barn bosatt i Trondheim kommune.

3.3 Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:


Hovedopptak
- barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år.

Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.


Felles for Trondheims-
barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.


Tilleggskriterier

3.Barn/barnebarn til ansatte.

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

5. Familier som har hatt tilknytning til barnehagen tidligere.

6. Barn bosatt i barnehagens nærmiljø.

7. Loddtrekning.

Overflyttingsopptak
- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar

Felles for Trondheims-
barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

Tilleggskriterier

3. Barn som fyller 3 år i løpet av året som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad prioriteres.

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

5. Familier som har hatt tilknytning til barnehagen tidligere.

6. Barn bosatt i barnehagens nærmiljø.

7. Loddtrekning


Suppleringsopptak
- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.

Felles for Trondheims-
barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.

tilleggskriterier

4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

6. Familier som har hatt tilknytning til barnehagen tidligere.

7. Barn i nærmiljøet.


Foreldre kan tilbys plass i andre barnehager enn de to prioriterte i søknaden.

3.4 Barna har plass ved Persstua familiebarnehage til og med juni, det året barnet fyller 3 år.

3.5 Oppsigelse av barnehageplassen må skje skriftlig med 2 måneders varsel regnet fra den første i påfølgende måned.

3.6 Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende betaling.4. Foreldrebetaling

4.1 Bystyret fastsetter foreldrebetalingen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt regler for moderasjoner og friplasser. Persstua familiebarnehage forholder seg til disse satsene. Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling. Gjelder fra 1. januar 2016.
Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg. For mer informasjon:

https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/


4.2 Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 mnd i året. Juli er en betalingsfri. I tilegg betales det kostpenger, som dekker alle måltider og drikke til barna.


4.3 Ved ekstraordinær stenging av barnehagen ut over 3 dager kan foreldre få refundert kontingenten for de dagene barnehagen har vært stengt.5. Leke- og oppholdsareal

Følgende areal er godkjent til bruk for Persstua familiebarnehage.

1 etg. Gang, bad, wc, garderobe, leke rom, vogn rom/kontor, stue og kjøkken.

Ca 90 kvadratmeter. Ute disponerer barnehagen ca 5 mål tomt, samt by marka.6. Barnehagens åpningstid

Persstua familiebarnehage har åpningstid mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.30-16.30


7. Intern kontrollsystem -årsplan

Persstua familiebarnehage har utarbeidet intern kontrollsystem, med hensyn til bl.a. arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll.

Årsplan for den pedagogiske driften av Persstua familiebarnehage utarbeides for et år om gangen og følger barnehageåret. Årsplanen utarbeides på grunnlag av Rammeplanen for barnehager og tilpasses lokale forhold. Foreldre får planen til orientering og er med på å utforme årsplanen.

Utenom den veiledende årsplanen vil det bli gitt ut en mer detaljert månedsplan for den gjeldende måneden. Denne ligger på foreldrenett.


8. Ferie

Barnehagen holder stengt 4 uker i juli, samt mellom- dagene i jul og påske.9. Permisjon fra barnehageplass

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon leveres barnehagen innen den første i måneden, og minst to måneder før permisjonen skal gjelde. Søknadsskjema finnes på barnehagen.10. Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager per år, hvor eiere og ansatte går på kurs og lignende for å heve kompetanse. Barnehagen er da stengt.


11. Samarbeidsbarnehage

Persstua familiebarnehage samarbeider med Bekken, Knøttene og Tusseskogen familiebarnehager.


12. Foreldreråd/samarbeidsutvalg

Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldreråd, og det velges to representanter til ledere av dette. Dette gjøres på første foreldremøte, som avholdes i juni. Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. De to lederne blir medlemmer i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalg består av de to lederne i foreldrerådet og de to eierne i Persstua familiebarnehage.


13. Forsikring

Persstua familiebarnehage har forsikret barna gjennom Trygg forsikring.

Ved barnehagestart blir det levert ut skjema for tillatelse til tur med bil, buss, trikk og tog.

14. Taushetsplikt

Persstua familiebarnehage skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsene om taushetsplikt § 20 og opplysningsplikt til sosialtjeneste og Barnevernstjeneste § 21 og § 22.15. Helseopplysninger

Foreldre må fylle ut skjema om barnets helse før barnet begynner i barnehagen.


16. Endring av vedtekter

Endring av vedtekter kan skje som følge av kommunale eller statlige føringer, eller at eierne selv lager nye vedtekter. Hvis nye vedtekter lages av eierne vil dette legges fram i samarbeidsutvalg før de fastsettes.


Vedtekter for Persstua familiebarnehage ble vedtatt 1.februar 2008. Vedtektene ble sist endret 30.januar, og vil tre i kraft 1.februar 2021Persstua familiebarnehage AS


Marie Kraage Støp, Anita Tømmerdal