ÅRSPLAN FOR PERSSTUA FAMILIEBARNEHAGE AS


2021-2022

Litt om oss og Persstua familiebarnehage


Rammeplan

De 7 fagområdene


Leken er barnas viktigste uttrykksform og aktivitet
Barns medvirkning

Foreldres medvirkning

Dokumentasjon

Vurdering


Praktiske opplysninger


Årshjul


Tradisjoner
Litt om oss og Persstua familiebarnehageMarie og Anita eier Persstua familiebarnehage AS. Marie er utdannet barnehagelærer og Anita er barne- og ungdomsarbeider med videreutdannelse i faget. Har drevet Persstua siden 2008 og begge har over 30 års erfaring fra arbeid i barnehage. Berit og Ann Elin er to fantastiske damer som er ansatt på Persstua. Har masse erfarenhet fra egne barn og ansatt på Persstua siden 2018/2019.

Huset, som er våningshuset til det tidligere småbruket Åsvang, leier vi til barnehagevirksomhet
Eiendommen har ca. 5 mål tomt med lekeareal og skog. Bymarka er nærmeste nabo.

Persstua familiebarnehage har en liten barnegruppe med 8 barn. Vi mener at et lite og koselig miljø er en fordel for små barn, da de får en myk overgang til et hverdagsliv borte fra hjemmet. Vi får også god mulighet til å fokusere på hvert enkelt barns behov.

Vårt satsningsområde er å gi barna masse sosial kompetanse, omsorg og trygghet.
Vi vil gjøre vårt ytterste for at barna skal trives å føle seg trygge på Persstua familiebarnehage. På Persstua skal alle barn oppleve å bli sett, forstått og respektert.
Humor og glede er et stikkord hos oss!

De viktigste støttespillerne er dere foreldre. Dere er de som kjenner barna deres best og vi er derfor veldig ydmyke og lydhøre for deres ønsker og behov.
Hvis dere har noen synspunkter eller ønsker så trenger dere ikke være redde for å si ifra.
Vi er takknemlige for all ros og ris fra dere foreldre. Tilbakemeldinger er det som kan gjøre oss bedre.

Velkommen til Persstua

Marie, Anita, Berit og Ann Elin


Rammeplan

Fra 2006 har barnehager hatt en forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ny rammeplan tredde i kraft 1. august 2017. Målet med rammeplanen er å gi de ansatte en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

«Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø».

De 7 fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og mangfold av kommunikasjonsformer. Personalet skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold og støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identitet.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.

Vi bidrar til at barna får varierte og rike erfaringer for å forstå begreper, og legger stor vekt på samtaler, sanger, rim og regler, litteratur og lek med symboler og bokstaver.


Kropp bevegelse, mat og helse.

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og psykisk helse.

I løpet av småbarnsalderen tilegner seg barna grunnleggende motoriske ferdigheter. Barna er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.

Personalet skal bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser.

Vi bidrar til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, og at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk.

Vi bidrar og til at barna tilegner seg gode vaner i forhold til kost, hygiene og hvile.


Kunst, kultur og kreativitet.

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fagområdet omhandler bl.a. uttrykksformer som kunst, musikk, dans, drama, språk, litteratur og film.

Vi bidrar til at barna får varierte opplevelser og erfaringer i faget, og at de tar i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede. Personalet skal være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk og vise respekt for deres ytringsformer.


Natur, miljø og teknologi.

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen. De skal få erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i alle slags vær. Vi legger til rette og vi bidrar til at barna får oppleve glede ved naturen gjennom leik, undring, utforsking og læring. Barna får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen, samt at de får kjennskap til menneskets livssyklus.


Etikk, religion og filosofi.

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger.

Vi bidrar til at barna får kjennskap til kristne høytider og humanetisk arv. Barna får kjennskap til tradisjoner og andre religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Barna skal få utvikle sin toleranse og interesse, og få respekt for hverandre og for mennesker med ulik kultur eller religiøs og livsynsmessig tilhørighet.Nærmiljø og samfunn.

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Vi bidrar til at barna får utforske og oppdage nærmiljøet sitt. De får bli kjent med, og delta i samfunnet gjennom forskjellige opplevelser og erfaringer i miljøet. Vi skal gi en begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. Barna skal og få kjennskap til samisk kultur.


Antall, rom og form.

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet.

Gjennom lek, bruk av bøker, spill, musikk, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.

Vi bidrar til at barna får oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.
Leken er barnas viktigste uttrykksform og aktivitet


Gjennom lek fremmes barns utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt, emosjonelt og kreativt. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Gjennom leken legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Derfor er en stor del av barnehage dagen satt av til lek inne og ute.Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Disse uttrykk tar vi på alvor. Vi oppmuntrer barna til å aktivt gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møter dem med anerkjennelse. Vi møter dem i deres interesser, ved å lytte og være nær dem.Foreldres medvirkning

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd. Foreldrerådet på Persstua består av alle foreldre i barnehagen. Den daglige kontakten er den viktigste, men formelle samarbeidsorganer sikrer foreldrene som gruppe reel innflytelse på barnehagens drift. To kontaktpersoner velges for et år, og de kan selv innkalle til felles møter. Kontaktpersonenes oppgave er også å arrangere sommerfest.


Dokumentasjon

Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Barnehagens dokumentasjon, bl.a. gjennom å skrive en liten snutt daglig om hva vi har gjort, sende ut månedsbrev, bruke fotografering og arkivere barnas produkter i egne permer, kan gi foreldrene informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.Vurdering

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Derfor observerer og vurderer vi

barnegruppens, og det enkelte barns utvikling og trivsel jevnlig. Foreldrenes innspill underveis er viktige for oss. Vurdering er også viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon. På foreldremøte i juni/august vurderes barnehageåret, før nye planer legges for neste barnehageår. Barnas erfaringer og synspunkter skal og inngå i vurderingsgrunnlaget.
Praktiske opplysninger

Innkjøring
Vi ønsker at barn som starter nye i barnehagen bør få 3 innkjøringsdager med foreldre tilstede. Behovet kan variere, og i dialog med foreldre kommer barnehagen til en løsning.

Barna må ha med uteklær og fottøy etter forholdene hver dag i barnehagen.
(se egen liste)
Vi oppfordrer alle til å ta med innesko/tøfler.
Det er også flott om barna har ett sett skiftetøy liggende på barnehagen.

Ved sykdom følger Persstua barnehage Trondheim kommune sine kriterier.

Ved oppkast eller diare må barnet være hjemme 48 timer etter siste utbrudd. Ved feber eller nedsatt almentilstand holdes barnet hjemme. Det er viktig å ta hensyn til resten av barnegruppen i forhold til smitte.

Mottak og avskjed
Vi vil gjøre vårt ytterste for at barn og foreldre skal føle seg velkommen til barnehagen.
Noen dager kan det være godt med litt ekstra omsorg. Det skal dere være trygge på at de får.

Gjennom små samtaler om morgenen og om ettermiddagen formidler vi informasjon til hverandre.

Måltid
Vi har tre til fire måltider i løpet av en barnehage dag. Persstua etterstreber et sundt og godt kosthold. Derfor er vi også en 5-om-dagen-barnehage. Vi spiser havregrynsgrøt til frokost, og har frukt/bær og grønnsaker hver dag. I løpet av uken spiser vi et varmt måltid.

Stell og hygiene
Ved stell ønsker vi å legge til rette for renslighetstrening. Vi ønsker at barna får utvikle god hygiene, slik at vi kan forhindre sykdom og smitte.

Påkledning
Alle barn skal etter alder og modning få lov til å prøve å kle på seg selv. Vi voksne er behjelpelige med å legge til rette for en god påkledningssituasjon. Vi har alltid god tid, både til påkledning og gode samtaler underveis.


Hvilestund
Barna sover eller hviler etter behov, i samarbeid med barn og foreldres ønsker. De sover i vogn på terrassen i ly for sol, vind og regn.
Årshjul for Persstua familiebarnehage


2021


Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Barnehagen

er stengt i
4 uker.

Barnehagestart

Bli kjent.

Brannøvelse.

Foreldre samtaler.


Advent.

Luciafest.

Nissefest.
God sommer

 

Blåbærtur.

Trondheim

Brann- og

Redningstjeneste

kommer på besøk.

Vi plukker epler.

Epletrykk.Tur til biblioteket.

Jule- budskapet.

Juleverksted.

Julegaver.
2022


Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni


Fastelavn.

Karneval.

Markering av Samisk nasjonaldag.


Brannøvelse.

Påske.

Påskefrokost.

17-mai fest.

Foreldremøte.

Sommerfest.


Tur til biblioteket.
Påskebudskapet.

Påskeverksted.

Rusken-aksjonen.

Vi rydder i nærmiljøet.


TradisjonerBursdagsfeiring
Barnas bursdag feirer vi ved å ha bursdagsbarnet i fokus i samlingsstunden. Her synges mange forskjellige bursdagssanger. Barna får egen krone og vi pynter med lys, servietter, flagg og ballonger. De får velge mellom fruktcocktail, bollemann og vaffel.

Lucia
Alle foreldre blir invitert til Luciafest om morgenen. Barna serverer pepperkaker, lussekatter og julegløgg etter sang.

Nissefest
Nissefesten er for barna. Nissen kommer med juleposer og vi spiser julegrøt.

Karneval
Barna, som vil, kommer ferdig utkledd. Barnehagen har mye klær til utlån så det er ikke nødvendig å kjøpe nytt. Vi slår katta ut av sekken og synger karnevalssanger og danser til sambamusikk. Pizza serveres til lunsj.

17 mai fest
I mai har vi fest på barnehagen. Foreldre tar med en kake, bolle, frukt e.l. Barnehagen sørger for te og kaffe, pølser og brød.

Sommeravslutning
Vi har sommeravslutning ute i friluft. Vi griller pølser og overleverer mapper til de barna som slutter. Dette arrangementet vil være på ettermiddagstid og i regi av foreldrekontaktene.